START
Witamy na stronie startowej
Międzyszkolny konkurs "Bajeczki na wielkie szpitalne smuteczki".
24.11.2014.

Cele: 

 1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.
 2. Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich.
 3. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 
 4. Ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów.
I. ZAŁOŻENIA
 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki, opowiadania dla dzieci przebywających w szpitalach. 
 2. Międzyszkolny Konkurs „ Bajeczki na wielkie szpitalne smuteczki” przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z terenu powiatu piskiego oraz z innych powiatów województwa warmińsko - mazurskiego (max. do 5 uczniów ze szkoły). Prace konkursowe należy nadesłać w dwóch egzemplarzach oraz zapisane w formie elektronicznej. 
 4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół  w Drygałach, reprezentowany przez p. Helenę Kadelską, p. Annę Pawluk.
 5. Prace konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane. Jeden uczestnik może przekazać jedną pracę. Objętość prac – do dwóch stron o formacie A4.
 6. Do prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie podpisanej oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich, swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia. 
 7. Prace zostaną wykorzystane w celach charytatywnych. 
 8. Organizator zobowiązuje się przekazać bajki dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w województwie warmińsko-mazurskim.
 9. W przypadku wykrycia plagiatu (kradzież cudzego tekstu) podczas konkursu lub nawet po jego zakończeniu praca zostanie wycofana z konkursu, ewentualnie odebrana nagroda, a informacja o tym fakcie podana do publicznej wiadomości. 
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Konkurs przebiega w dwóch etapach, na których uczniowie piszą bajki na dobranoc: I etap - szkolny i II etap - międzyszkolny.
  I etap odbywa się na terenie szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w konkursie.
  II etap odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Drygałach, 12-230 Biała Piska,  ul. Szkolna 2, Drygały, tel: 872458001, e-mail:sekretariat@zsdrygaly.pl
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdować się będą na stronie Zespołu Szkół w Drygałach,  www.zsdrygaly.pl w dziale Aktualności. 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

 1. Prace do 6 stycznia 2015 roku, należy przekazywać na adres: Zespół Szkół w Drygałach ul.Szkolna 2  Drygały, 12-230 Biała Piska 
 2. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 15 stycznia 2015 roku. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu w danych szkołach, zobowiązani są do przeprowadzenia pogadanki na temat leczniczej roli bajki.

Nagrody:

I nagroda - Konsola do gier.
II nagroda - Odtwarzacz MP3.
III nagroda - Książka.

Organizatorzy 
 
Dodatkowe Dni Wolne 2014/2015
30.09.2014.
Działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustaliłem w roku szkolnym 2014/2015 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.      Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach:

 • 10 listopada 2014r.
 • 2 stycznia 2015r.
 • 5 stycznia 2015r.
 • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
 • 23 kwietnia 2015r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
 • 25 czerwca 2015r.

2.       Publiczne Gimnazjum w Drygałach:

 • 10 listopada 2014r.
 • 2 stycznia 2015r.
 • 5 stycznia 2015r.
 • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
 • 21 - 23 kwietnia 2015r. – egzaminy gimnazjalne,
 • 25 czerwca 2015r.
W tych dniach szkoła zapewni uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych zgodnie z potrzebami. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze zgłoszenie ucznia.
Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Andrzej Rosiński
 
Wdrożenie platfory e-dziennik
24.09.2014.
Drodzy Państwo,
nasza szkoła wdrożyła e-Dziennik Librus. Umożliwi on Państwu bieżące monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:
- korespondować z dowolnym nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.
Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://dziennik.librus.pl , wpisując login i hasło (do odbioru w sekretariacie). UWAGA! system rozpoznaje wielkość liter.
Podczas spotkań oraz konsultacji z nauczycielem w szkole nadal będą mieli Państwo nieodpłatny wgląd do wszystkich dotyczących Państwa dzieci informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, analogicznie jak w dzienniku papierowym.
Jeśli życzą sobie Państwo dodatkowo mieć dostęp do informacji o ocenach i frekwencji również poprzez Internet czy aplikacje mobilne, istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego dostępu do konta u dostawcy usługi. Umożliwi on Państwu m.in. zdalny dostęp do:
- ocen dziecka,
- gotowych analiz postępów ucznia w nauce,
- aktualnych list obecności.
Zdalny dostęp do powyższych informacji możliwy jest przez całą dobę:
- z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet (np. komputer, smartfon, tablet),
- za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych z urządzeń przenośnych,
- poprzez wiadomości SMS wysyłane na Państwa telefon komórkowy (dodatkowa usługa).
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie https://dziennik.librus.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://dziennik.librus.pl/faq
Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!
Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Andrzej Rosiński

 

U NAS

Gościmy

ODWIEDZIN

Dzisiaj26
Wszystkich226942

IMIENINY

28 Listopada 2014
Piątek
Imieniny obchodzą:
Gościrad, Grzegorz,
Jakub, Lesław,
Lesława, Rufin,
Zdzisław
Do końca roku zostało 34 dni.

DO WAKACJI

Odliczanie do
26. June 2015, 09:00
Pozostały czas
210 dni
4 godzin
15 minut

Poczta Pracowników

Login:
Hasło:

WSPIERAMY